کانون ره جویان:

-   شناسائی منابع و فعالیت های محلی جهت کمک به افراد معتاد

-   شناسائی منابه وفعالیتهای محلی جهت کمک به خانواده های افراد معتاد

-   شناسائی منابع وفعالیت های محلی جهت توانمند سازی افراد بهبود یافته

-   ارائه خدمات پیشگیرانه در خصوص اعتیاد

-   اطلاع رسانی در حوزه انواع مواد مخدر بویژه مواد مخدر صنعتی

-   جلب مشارکت مردمی جهت کمک به پیشگیری کاهش وکنترل اعتیاد در سطح محله